Àrees
de
pràctica

L’oferta de serveis jurídics inclou l’especialització que requereix la constant producció normativa i una creixent especificitat en les necessitats dels clients. Com a element diferenciador, tots els advocats del despatx combinen l’expertesa en un o diversos camps del dret amb el coneixement i la pràctica en l’àmbit del dret privat, el que els permet analitzar les situacions des d’una perspectiva que transcendeix el cas concret.

Dret civil

Relacions jurídiques entre particulars; contractes; dret de propietat, servituds, usdefruits; drets dels consumidors i usuaris.

Dret mercantil i de societats

Transaccions comercials, contractes de distribució, d’agència, de serveis; operacions de societats, pactes d’accionistes i parasocials; protocols familiars.

Dret públic

Dret administratiu sancionador; autoritzacions, llicències i concessions; immigració i residència; seguretat social; entitats parapúbliques.

Dret bancari i financer

Contractes bancaris i d’assegurances; normativa reguladora en serveis bancaris i financers (serveis cross-border); autoritzacions de constitució i modificació d’activitats d’entitats del sistema financer; fons d’inversió (OIC i SICAV)

Dret laboral

Contractació laboral; adequació normativa de tots els aspectes derivats de la relació laboral, règim disciplinari, expedients de regulació d’ocupació; negociació col·lectiva

Dret fiscal

Imposició de les persones i de les societats; residència fiscal; fiscalitat de les operacions immobiliàries; fiscalitat indirecta.

Dret penal

Defensa d’accions en l’àmbit del procediment penal

Dret de família

Dret matrimonial; pactes prenupcials; modificació de capacitat; filiació i adopció.

Dret de successions

Testaments i codicils; capítols matrimonials; planificació successòria.

Dret sobre la contractació pública

Intervenció en procediments administratius de contractació.

Dret urbanístic, de la construcció i dret immobiliari

Planejaments urbanístics, gestió urbanística, disciplina urbanística; contractes d’arrendament d’obra, de serveis, d’agència, de comissió; transaccions immobiliàries; propietat horitzontal; reglaments de condominis.

Dret processal i litigació

Defensa dels clients davant dels tribunals andorrans en qualsevol tipus de procediment contenciós, de jurisdicció voluntària o arbitral.

Dret de protecció de dades personals

Processos d’adaptació normativa, privacitat i drets d’imatge personal, adequació a l’ús de dispositius d’emmagatzematge electrònic.

Dret de la propietat industrial, comercial, propietat intel·lectual i drets d'autor

Protecció de drets d’autor, noms de domini, patents i marquess.

Dret de les tecnologies de la informació i serveis de confiança electrònica

Comerç electrònic, signatures electròniques, segells electrònics, marques de temps electròniques, documents electrònics, adequació a la normativa dels llocs web.

Finances corporatives (Corporate Finance)

Processos de reestructuració de societats, fusions, escissions, absorcions.

Inversió estrangera

Autorització d’inversió en societats, immobles i altres formes d’inversió per part de capital estranger.