Polítiques

Avís legal

Titular del web i dades de contacte

Aquest lloc web és titularitat d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL, societat mercantil inscrita al Registre de Societats del Govern d’Andorra en data 28 d’agost de 2012, amb el número 13.744; amb NRT L-708897-U; domiciliada a Andorra la Vella, carrer Bonaventura Armengol, núm. 6-8, Edifici Crèdit Centre, 4t.; amb telèfon núm. 809.000 i correu electrònic de contacte: info@aradvocats.ad

Termes legals

Objecte: aquest lloc web i la informació que s’hi conté tenen caràcter i finalitat exclusivament informatius, i no constitueixen una oferta ni sol·licitud de cap producte i/o servei. ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat que dimani de qualsevulla informació no elaborada per ella o no publicada sota l’autorització expressa dels socis de la referida societat, així com de qualsevulla responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts per part de tercers.

Ús del lloc web: la utilització d’aquest lloc web atribueix al navegant la condició d’usuari del lloc, la qual cosa implica l’acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la Política de privadesa i de cookies que també es troben en aquest lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els termes i condicions”).

ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, així com en alguns o tots els continguts.

L’usuari es compromet a usar de forma correcta, adequada i lícita el contingut d’aquest lloc web.

Accés al lloc web: amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web.

L’usuari exonera expressament a ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL de qualsevulla responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat del lloc web, ja sigui pel mal funcionament del servidor web o d’aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Atesa la naturalesa de la xarxa d’Internet, basada en el concepte d’enllaços, és possible que aquest web inclogui enllaços a altres webs. ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL declina tota responsabilitat relacionada amb l’accés i la utilització dels enllaços a altres webs facilitats amb aquest web.

Continguts del lloc web: el terme continguts fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web. S’entén com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les imatges i els textos que s’hi mostren.

ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com a la prestació de qualsevol o de tots els continguts que s’hi presten en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu; en aquest cas, es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web, ni dels continguts, tant els propis com els d’altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la seva utilització per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap cas, puguin exigir responsabilitats al titular del web. En aquest sentit, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o a què s’ha accedit a través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió, o fallades en la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL o de tercers. En qualsevol cas, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es compromet a fer el possible per tal d’evitar l’existència en aquest lloc web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir-ne l’accés. Això no obstant, no garanteix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial: els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com els drets d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i el seu disseny, així com els vincles que s’hi estableixin cap a altres pàgines, són propietat exclusiva d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL, llevat que s’especifiqui altrament. Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL. Qualsevol ús indegut que se’n faci per part d’una persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tota persona que accedeixi al web. Només per a ús personal i privat se’n permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o els advertiments d’aquest web sense la prèvia autorització escrita d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL.

De conformitat amb l’anterior, corresponen a ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre de naturalesa patrimonial o no patrimonial, sobre els signes esmentats anteriorment, sens perjudici dels drets morals que sobre la seva autoria puguin correspondre als seus autors.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los; en tot cas, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es reserva l’exercici de tots aquells mitjans i accions legals que li puguin correspondre en la defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció competent: aquestes condicions generals es regeixen per la legislació andorrana, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans.