Polítiques

Política de privadesa

Disposicions generals:

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web serà tractada per ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL en qualitat de responsable del tractament.

ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL és la titular d’aquest lloc web, està domiciliada al carrer Bonaventura Armengol, 6-8, Edifici Crèdit Centre, 4t, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra) i té el Número de Registre Tributari L-708897-U.

El contacte amb ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL mitjançant aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors d’edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals mitjançant aquest web, ho fa sota la premissa que vostè és major de 18 anys. En cas que ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL comprovi que les dades personals han estat subministrades per un menor d’edat, s’eliminaran immediatament.

No han de facilitar-se, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents a les de la persona interessada. En cas que, per qualsevol motiu, fos imprescindible facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL que ho fa en condició de pare, mare o tutor legal de la persona menor titular de les dades personals, i atorga també el seu consentiment exprés per al seu tractament. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació de la documentació escaient.

Responsable del tractament de dades personals

La responsable del tractament és ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL, les dades de contacte de la qual es detallen a l’anterior apartat de “Disposicions generals” d’aquesta Política de privadesa.

Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades al número de telèfon 809.000 i a l’adreça de correu electrònic info@aradvocats.ad

Finalitats del tractament de les dades personals

Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web, directament o indirecta (principalment derivada de l’ús de cookies i/o registre de direccions IP) seran incorporades a un fitxer de tractament de dades responsabilitat d’ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva navegació i/o eventuals comunicacions que formuli per mitjà de la pestanya de contacte. Només en cas que l’usuari hi hagi donat el seu consentiment exprés i inequívoc, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL li podrà enviar informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, però sense que comporti cap obligació per part d’aquesta d’efectuar-li cap comunicació.

ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar, i a adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, i complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.

Les dades personals seran conservades fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació o consulta.

Drets en relació amb les seves dades personals

En compliment de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i dels seus reglaments de desenvolupament, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL l’informa que, per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant “RGPD”), vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@aradvocats.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL està tractant dades personals que el concerneixin, o no; a accedir a les seves dades personals; així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, les persones interessades podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat; en qualsevol cas, ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquella finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.

Tots els esmentats drets poden exercir-se mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@aradvocats.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat.

Davant qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control en matèria de protecció de dades.

Seguretat

ARQUÉS RIBERT ADVOCATS, SL li garanteix que el tractament que durà a terme amb les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament i/o l’accés no autoritzats.

Canvis en la Política de privadesa

Aquesta Política de privadesa està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.